Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alım İlanı

Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alım İlanı

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 (oniki) adet sözleşmeli personel alınacaktır

ÜNVANI ÖĞRENİM BÜTÇE POZİSYON
TOPLAM
ARANAN NİTELİKLER

Hemşire

Lisans

Özel Bütçe

6

  • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak
  • Hemşirelik  Fakültesi,  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi

Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Hizmetleri)

Önlisans

Özel Bütçe

1

  • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az

60 puan almış olmak.

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği Programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

Önlisans

Özel Bütçe

3

  • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak.
  • Sağlık       Hizmetleri      Meslek       Yüksekokulu     Tıbbi

Dokümantasyon   ve   Sekreterlik   programından   mezun
olmak.

Röntgen Teknisyeni (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

Önlisans.

Özel Bütçe

2

  • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak
  • Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu,   Tıbbi

Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak.

I- GENEL ŞARTLAR:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
5) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II-ÖZEL ŞARTLAR:
1- KPSS sınavına girmiş olmak, 2022 yılı KPSS puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

III- BAŞVURU ŞEKLİ: Adaylar müracaatlarını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 15 iş günü içinde www.nku.edu.tr. web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.nku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi www.nku.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadrosunun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

V-İSTENEN BELGELER:
1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).
2- KPSS sınav sonuç belgesi
3- Fotoğraf
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adres : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası 8.kat Personel Dairesi Başkanlığı Değirmenaltı Yerleşkesi Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ
Tel : 0282 250 14-13 0282 250 14-10 0282 250 14-09

Bir Cevap Yazın

Top