Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Araştırma Görevlisi > İstanbul Üniversitesi Akademik İlan

İstanbul Üniversitesi Akademik İlan

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek), Öğretim Görevlisi (Uygulama) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru Evrakları:
1-         Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtilecektir.) ve Başvuru Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/duyurular/1/1 sayfasından ulaşılabilir) (Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)
2-         T.C.Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı Fotokopisi,
3-         Özgeçmiş,
4-         Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet) 5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)
6-         Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet)
7-         Lisans Transkript (Aslı veya e-Devlet)
8-         ALES belgesi
9-         2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-       Yabancı Dil belgesi
11-       Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)
12-       Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile
ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet)
13-       Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet)
14-       Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi      : 23.05.2022
Son Başvuru Tarihi     : 06.06.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 09.06.2022
Giriş Sınavı Tarihi            : 16.06.2022
Sonuç Açıklama Tarihi           : 20.06.2022

Önemli Notlar:
1.         Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2.         İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
3.         Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süreler içinde ilgili birimlere yapılamayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
4.         İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.
5.         Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
6.         İlanın çıkıldığı Birim içinde sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7.         İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
8.         Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacak ve lisansüstü eğitiminde azami öğrenim süresini dolduran aday/adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de azami öğrenim süresi içinde lisansüstü öğrencilik durumunun da devam etmesi gerekmektedir.
9.         İlana başvurmak isteyen adaylar kadroya başvuru yerinin iletişim adreslerine ilgili birimin web sayfasından ulaşabilir. Ön Değerlendirme ve
Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.
10.       İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
11.       İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Duyurulur.

UNVANI İLANIN ÇIKILACAĞI
BİRİM
BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ PROGRAM KADRO SAYISI BAŞVURU ŞEKLİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI
İNTERNET ADRESİ
KADROYA BAŞVURU
YERİ
İLAN ÖZEL ŞART KADRO DERECESİ
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ (U)
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 1 ŞAHSEN/ POSTA https://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_ Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Mezunu olmak. 1
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (U)

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_

Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Sağlık Bilimleri Analitik Kimya Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İki Boyutlu Sıvı Kromatografisi (2D-LC)
sertifikasına sahip olmak.

1

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (D)

Yabancı Diller Yüksekokulu

   

3

ŞAHSEN/ POSTA

https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

İngilizce Ders Verecek; İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce
Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden Lisans mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış, Lisans veya Tezli Yüksek Lisans Eğitimi sonrası alanlarında Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip
olmak.

1

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)

REKTÖRLÜK

   

1

ŞAHSEN/ POSTA

ttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere; Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri, İşletme/İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri Lisans mezunu olup, Mühendislik, İşletme/İktisat veya Ticaret Hukuku alanlarında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olmak.

1

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)

REKTÖRLÜK

   

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Uluslararası Projeler Ofisinde görevlendirilmek üzere; Üniversitelerin İşletme/İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Mühendislik Fakülteleri alanlarında Lisans Mezunu olup, İşletme/İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Mühendislik Fakülteleri alanlarında Tezli Yüksek Lisans Eğitimlerini tamamlamış ve Lisans veya Tezli Yüksek Lisans Eğitimi sonrası en az iki
(2) yıl uluslararası projeler alanında
deneyime sahip olmak.

1

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Edebiyat Fakültesi

Çeviri Bilimi

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça Mütercim ve Tercümanlık alanında Tezli Yüksek lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Edebiyat Fakültesi

TARİH

Ortaçağ Tarihi

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Tarih Bölümü Lisans mezunu olup, Ortaçağ Tarihi alanında Tezli
Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Edebiyat Fakültesi

Slav Dilleri ve Edebiyatları

Leh Dili ve Edebiyatı

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Leh Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olup, Leh Dili ve Edebiyatı veya Polonya Araştırmaları alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor
olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik kimya

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://fen.istanbul.edu.tr/tr/_

Fen Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Kimya veya Kimya Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olup, Kimya veya Kimya Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://fen.istanbul.edu.tr/tr/_

Fen Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Kimya veya Kimya Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olup, Kimya veya Kimya Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://fen.istanbul.edu.tr/tr/_

Fen Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Kimya veya Kimya Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olup, Kimya veya Kimya Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Hukuk veya İşletme alanlarından birinde Tezli
Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hemşirelik Lisans Mezunu olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek
Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hemşirelik Lisans Mezunu olup, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hemşirelik Lisans Mezunu olup, Hemşirelik Esasları alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor
olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Devlet Konservatuvarı

Sahne Sanatları

Opera

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://konservatuvar.istanbul.edu.tr/tr/_

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Opera Lisans mezunu olup, Sahne Sanatları alanında Tezli Yüksek
Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü

 

İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://usise.istanbul.edu.tr/tr/_

Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü Müdürlüğü

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk veya Tarih Lisans Mezunu olup, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Kamu Hukuku veya Tarih alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü

 

Soykırım Araştırmaları

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://usise.istanbul.edu.tr/tr/_

Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü Müdürlüğü

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk veya Tarih Lisans Mezunu olup, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Kamu Hukuku veya Tarih alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.

4

Bir Cevap Yazın

Top